Hot News :

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

วันจันทร์, 11 มกราคม 2564 23:55

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทที่ได้ร้บจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสุขสำราญ ผิวจราจรกว้าง 5.00ม.หนา 0.15 เมตร ระยะ 62.00เมตร หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า 310.00ตรม ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม(ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01) (และแบบแปลน ทต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย) ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ม.ค. 2564 เป็นเงิน200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ