Hot News :

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคำม่วง ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

วันศุกร์, 22 มกราคม 2564 23:31

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทที่ได้ร้บจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคำม่วง ปูผิวแอสฟัลท์หนา 4.00 ซม.ผิวจราจรกว้าง 5.00ม. ระยะไม่น้อยกว่า 495.00 ตร.มเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร(ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01) (และแบบแปลน ทต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย) ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 135,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมืนห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564 เป็นเงิน135,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมืนห้าพันบาทถ้วน)

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ