สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 72.7%
ปานกลาง - 27.3%
น้อย - 0%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

หน่วยบริการน้ำยืน

ประชาสัมพันธ์ : หน่วยบริการน้ำยืน

      ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการน้ำยืน แต่เดิม ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอน้ำยืน ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ.ศูนย์โอท๊อป องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน (บ้านปลาขาว) โดยรับความอนุเคราะห์จาก นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง และต่อมาวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และได้ย้ายมาเปิดทำการ ณ เทศบาลตำบลน้ำยืน(หลังเก่า) อำเภอน้ำยืน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านนายสุรชัย ชวาลารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน และได้รับการประสานงานจาก คุณพ่ออ่อนจันทร์ เสนาพันธ์ ประธานอาสาพัฒนาชุมชน คุณครูวรรณเพ็ญ คันศร ตัวแทนผู้ปกครองเด็กนักเรียนอำเภอน้ำยืน เป็นผู้ผลักดันและสนับสนุน โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอน้ำยืน ต่อมา สำนักบริการงานการศึกษาพิเศษ โดยนางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริการงานการศึกษาพิเศษ ได้มีโยบายและแนวทางการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และสำนักบริการงานการศึกษาพิเศษได้เห็นชอบอนุมัติ ออกคำสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดตั้ง หน่วยบริการทางการศึกษา อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 34/2546 เรื่อง การบริหารราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 โดยเปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอน้ำยืน มาเป็น ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการน้ำยืน ศูนย์การศึกษาพิเศษ หมายความว่า หน่วยบริการทางการศึกษา ในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด / เขตการศึกษา ที่ให้บริการทางการศึกษานอกที่ตั้งของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด / เขตการศึกษา แก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและการฝึกอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่อยู่: ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการน้ำยืน 599 หมู่1 ถ.ศาลหลักเมือง ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 095-6214774 http://spedunumyuen.thai.ac

อ่านเพิ่มเติม...