สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
ยินดีต้อนรับสู่ บอร์ด ครู-บุคลกร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี !

บอร์ดสำหรับ พบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อมูล ของครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

กระทู้: มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยบร​ิการ 1 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา #14

  • นายสุนทร สนธิหา
  • รูปประจำตัวของ นายสุนทร สนธิหา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

บทบาทหน้าที่ของหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
บทบาทที่ 1 จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention :EI) และเตรียมความพร้อมของเด็กพิการ ที่หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั้งที่บ้านและชุมชน เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ดำเนินการโดยจัดและส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ
โดยจัดทำแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP)
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) แผนการสอนรายบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) และให้บริการตามแผน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้อง
เรื่องการจัดทำแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนรายบุคคล (IIP) ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของเด็กพิการ
แต่ละประเภท ด้วยการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไป การคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษาตามแบบ
คัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ การประเมินศักยภาพพื้นฐานของเด็กพิการ การประเมินความก้าวหน้า
การสรุปพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
บทบาทที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program:IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
ดำเนินการโดย ส่งเสริม สนับสนุนให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน แก่เด็กพิการ ครอบครัว สถานศึกษา และทุกภาคส่วนในพื้นที่บริการจัดให้มีการส่งเสริมการผลิตสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ
การให้บริการคำปรึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการแต่ละประเภท
บทบาทที่ 3 บริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับเด็กพิการ (Transitional Services)
ดำเนินการโดย ประสานสถานศึกษามีการจัดการช่วงเชื่อมต่อสำหรับเด็กพิการ โดยการสำรวจ จัดทำและจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานให้เด็กพิการได้รับบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กพิการทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ การสังคมสงเคราะห์และ
การอาชีพ เช่น วินิจฉัย หรือฟื้นฟูทางการแพทย์ การเรียนรวม การสังคมสงเคราะห์ การได้รับสิทธิ
ทางกฎหมาย และการฝึกอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งจัดเตรียมเด็กพิการให้มีความพร้อม โดยคำนึงถึงความต้องการของเด็กพิการด้านสภาพแวดล้อม ช่วงระยะเวลาในสภาพแวดล้อมหนึ่งไปสู่สภาพแวดล้อมหนึ่ง เช่น
จากสถานศึกษาหนึ่งไปอีกสถานศึกษาหนึ่ง จากบ้านไปสู่สถานศึกษา/โรงพยาบาล/สถานประกอบการอื่นๆ ตามความต้องการจำเป็นของเด็กพิการ โดยจะต้องให้เด็กพิการ/ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับคณะ
สหวิชาชีพ เพื่อให้การส่งต่อของเด็กพิการ มีข้อจำกัดน้อยที่สุด ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพมากที่สุด
บทบาทที่ 4 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา
ดำเนินการโดย ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพและการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการการจัดกระบวนการ
ทางการศึกษาให้สามารถเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อสนองความต้องการจำเป็นพิเศษของเด็กพิการ
ต้องดำเนินการโดยการให้ครอบครัวและชุมชนเป็นแกนหลักในการดูแลเด็กพิการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) เช่น ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะทางสังคม ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะการใช้สติปัญญา เตรียมความพร้อมทางวิชาการ และทักษะจำเป็นพิเศษเฉพาะความพิการ
บทบาทที่ 5 เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการในพื้นที่บริการ
ดำเนินการโดยจัดทำฐานข้อมูล สารสนเทศ สถิติ ทะเบียนเด็กพิการ การได้รับบริการทางการศึกษา และอาชีพในพื้นที่บริการ ความต้องการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา ของเด็กพิการ รวบรวมแหล่งเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่ให้บริการสำหรับเด็กพิการในพื้นที่ ประสานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างเจตคติ และความตระหนักร่วมในการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
บทบาทที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
ดำเนินการโดย สนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนรายบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษาได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ร่วมนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลกับเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
บทบาทที่ 7 ภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย






แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตารางวิเคราะห์การดำเนินงานตามบทบาทของหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

ที่ บทบาท แนวทางการปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1
จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention :EI) และเตรียมความพร้อมของเด็กพิการ ที่หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั้งที่บ้านและชุมชน เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 1.1 จัดทำแผนให้บริการ ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP) รวมทั้งจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) แผนการสอรายบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) และให้บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกและเตรียมความพร้อมตามแผน 1.1.1 ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียม ความพร้อมเด็กพิการภายในและภายนอกศูนย์ฯ
1.1.2 ให้คำปรึกษา แนะนำการให้บริการในการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของเด็กพิการแก่ผู้เกี่ยวข้อง
1.1.3 จัดทำคู่มือและเอกสาร การให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว รวมทั้งบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ในลักษณะศูนย์ บริการช่วยเหลือระยะ แรกเริ่ม 1.2.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
- การคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา
- การประเมินศักยภาพพื้นฐานของเด็กพิการ
- การจัดทำแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ ครอบครัว แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนรายบุคคล และการนำแผนสู่การปฏิบัติ
- การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการแต่ละประเภทความพิการ
1.2.2 ให้คำปรึกษา แนะนำการให้บริการในการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของเด็กพิการแก่ผู้เกี่ยวข้อง
1.2.3 ศึกษาดูงานการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และเตรียมความพร้อม
1.2.4 ประสานให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน
สามารถให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
และเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กพิการทุก
ประเภท

1.3 ประเมินและพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียม ความพร้อม 1.3.1 นิเทศ ติดตามการให้บริการภายในและภายนอกศูนย์ฯ
1.3.2 ประสานความร่วมมือและให้การช่วยเหลือ แก่หน่วยงาน องค์กรที่จัดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเด็กพิการทุกประเภท
1.3.3 พัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 2.1 ศึกษาคู่มือและบัญชีขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 2.1.1 ให้ความรู้ในการใช้คู่มือ และบัญชีขอรับสิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
2.1.2 นิเทศ ติดตามให้คำแนะนำและช่วยเหลือ
ในการดำเนินงานตามคู่มือ และบัญชีขอรับ
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กพิการได้รับ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา









2.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และจัด
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความต้องการจำเป็นพิเศษที่ระบุไว้ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2.2.2 จัดให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2.2.3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดสิ่งอำนวยความสะดวก และผลิตสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
2.2.4 จัดทำข้อมูลหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ทั้งด้านการแพทย์ การสังคมสงเคราะห์ การอาชีพ ฯลฯ

2.2.5 ให้คำปรึกษาและประสานงานให้เด็กพิการได้รับสิ่งอำนวยความ สะดวก สื่อและ บริการจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้บริการ
2.2.6 จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ (Symposium) เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
2.3 จัดทำ และจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับ เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ในอำเภอที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตั้งอยู่ 2.3.1 สำรวจความต้องการด้านความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษา
2.4 ให้คำปรึกษาและสาธิตเทคนิควิธีการสอน การใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนสำหรับเด็กพิการแต่ละประเภท 2.4.1 ให้คำปรึกษาและสาธิตเทคนิควิธีการสอน การใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนสำหรับเด็กพิการ
2.5 จัดเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการแต่ละประเภท 2.5.1 จัดกิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น ประกวดสื่อต้นแบบ อบรมวิธีผลิตสื่อวีดีทัศน์การใช้สื่อ เป็นต้น


3 บริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับเด็กพิการ (Transitional Services) 3.1 ประสานเครือข่าย ในการบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับเด็กพิการ(Transitional Services) โดยคำนึงถึง ความต้องการ ของเด็กพิการ ด้านสภาพแวดล้อม ช่วงระยะเวลา ในสภาพแวดล้อมหนึ่งไปสู่สภาพแวดล้อมหนึ่ง


3.1.1 สำรวจ จัดทำและจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กพิการทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ การสังคมสงเคราะห์และการอาชีพ
3.1.2 ประสานการเชื่อมต่อเด็กพิการเพื่อไปรับบริการ เช่น วินิจฉัยหรือฟื้นฟูทางการแพทย์ ฝึกอาชีพ เป็นต้น
3.1.3 ประเมินความพร้อมของเด็กพิการ ความต้องการจำเป็นของเด็กพิการ / ครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมของนักสหวิชาชีพ เช่น จากสถานศึกษาหนึ่งไปอีกสถานศึกษาหนึ่ง จากบ้านไปสู่สถานศึกษา/โรงพยาบาล/สถานประกอบการ อื่น ๆ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของเด็กพิการมีข้อจำกัดน้อยที่สุด ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพมากที่สุด
3.1.4 ประสานงานเพื่อดำเนินการเปลี่ยนผ่านเด็กพิการไปสู่สภาพแวดล้อมอื่นตามความเหมาะสม เช่น วินิจฉัยหรือฟื้นฟูทางการแพทย์ ฝึกอาชีพ เป็นต้น
3.1.5 ติดตามผลการเปลี่ยนผ่าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป
4
ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา 4.1 เสริมสร้างเจตคติ ความตระหนัก ในเรื่องการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน 4.1.1 รวบรวมและจัดทำเอกสารความรู้สำหรับ การฝึกอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.1.2 ให้ความรู้ครอบครัวและชุมชน
4.1.3 ศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวและชุมชนในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
ด้วยกระบวนการ ทางการศึกษา 4.2.1 ประสานการจัดทำแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
4.2.2 จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
4.2.3 นิเทศ ติดตาม แนะนำและให้คำปรึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการของครอบครัว และชุมชน
4.2.4 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการของครอบครัว และชุมชน
5
เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการในพื้นที่บริการ 5.1 จัดทำฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายด้านการศึกษาสำหรับ เด็กพิการ
5.1.1 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล สถิติ สารสนเทศ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ นโยบาย มติ ครม. ทะเบียน เด็กพิการ แหล่งเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่ให้บริการสำหรับเด็กพิการในพื้นที่ เป็นต้น
5.1.2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ ให้เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรเครือข่าย
5.1.3 ประสานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างเจตคติและความตระหนักร่วมในการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 6.1 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา จัดการเรียนรวม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1.1 จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อให้เด็กพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ
6.1.2 ติดตาม ให้คำแนะนำปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
7 ภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


















โครงสร้างการบริหารหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
































1. งานวิชาการ
1.1 งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม
1) รับสมัครหรือรวบรวมข้อมูล ประวัติ ของเด็กพิการที่มารับบริการ
2) คัดกรอง ประเมินความสามารถพื้นฐาน วางแผนการจัดทำ IEP/ IFSP
3) ทำแผน IEP / IFSP
4) ให้บริการตามแผน IEP / IFSP และประเมินผลการให้ บริการ
5) ประมวลผล สรุปและจัดทำรายงานผลการให้บริการเพื่อนำ ไปปรับปรุงพัฒนา / ส่งต่อ
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวม
1) มีการวางแผนการทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่จัดการเรียนรวม
2) มีการกำหนดปฏิทิน การปฏิบัติงาน ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่จัดการเรียนรวม
3) มีการจัด/พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่จัดการเรียนรวม
4) มีการร่วมการนิเทศ ติดตาม องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่จัดการเรียนรวม
5) มีการสรุป และรายงานผล การสนับสนุนการ
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน
1) รวบรวมข้อมูลวางแผนและประสานงานร่วมกับเครือข่ายที่ดูแลเด็กพิการ เพื่อการพัฒนา เด็กพิการในเขตพื้นที่บริการ
2) สร้างเจตคติ เกี่ยวกับให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา
3) ประเมินความสามารถพื้นฐาน และจัดทำแผน IFSP / IEP
4) ประสานงานให้มีการบริการทางการแพทย์ การช่วยเหลือบริการ บำบัดฟื้นฟู ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้พิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุปและจัดทำรายงานการให้บริการเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาหรือส่งต่อ
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1.4 งานทะเบียนนักเรียนวัดประเมินผล จัดช่วงเชื่อมต่อ
1) งานทะเบียนนักเรียน
- จัดทำทะเบียนนักเรียนนักเรียนของสาขา
- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ
- มีข้อความครบถ้วนถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
- มีการจัดเก็บรักษาที่ดี ปลอดภัยและมาตรการการเข้าถึงข้อมูล
- มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
2) งานวัดผลประเมินผล
- มีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
- กำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
- ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กำหนดครบถ้วน
- มีการประมวลผลและจัดทำสารสนเทศผลการเรียน
- มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
3) งานช่วงเชื่อมต่อ
- มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการช่วงเชื่อมต่อ
- จัดบริการช่วงเชื่อมต่อภายใน หรือภายนอก
- มีกิจกรรมหรือร่องรอยในการดำเนินการช่วงเชื่อมต่อ
- มีการติดตามผลการส่งต่อ
- มีการสรุปและรายงานผล
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.5 งานแหล่งเรียนรู้
1) มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ
2) มีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน
3) ผู้เรียน ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
4) มีการรายงานผลการดำเนินการใช้
5) มีการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.6 งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
1) ประสานการจัดหา ผลิตสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
2) มีแนวปฏิบัติในการให้บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
3) มีการให้บริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
4) มีการติดตามการใช้ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
5) มีการประเมินผล สรุป รายงาน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย









2. งานแผนงานและงบประมาณ
2.1งานแผนปฏิบัติการประจำปี
1) มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ
2) มีปฏิทินการดำเนินงาน
3) มีการดําเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงาน
4) มีการกํากับ ติดตามและประเมินผล
5) มีการปรับปรุงพัฒนา
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานศูนย์ข้อมูล และสารสนเทศ
1) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
2) มีข้อมูลสารสนเทศหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
3) จัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัยและพร้อมใช้
4) ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
5) มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.3 งานพัสดุ
1) มีการจัดทำทะเบียนคุมบัญชีพัสดุและครุภัณฑ์ หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
2) มีการจัดทำบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3) มีการจัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
4) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์อย่างครบถ้วนและปลอดภัย
5) มีการกำกับติดตามดูแลการจัดทำบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย













3. งานบริหารทั่วไป
3.1 งานอาคารสถานที่
1) มีพื้นที่การให้บริการที่เหมาะสม
2) มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนา พื้นที่การให้บริการ
3) มีสภาพแวดล้อมอยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยเหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์
4) มีระบบการให้บริการที่ดีสำหรับผู้ขอรับบริการ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง
5) มีการสรุป รายงานประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานรักษาความปลอดภัย
1) มีการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
2) มีผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร
3) มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่ใช้การได้
4) มีการควบคุมและติดตามการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
5) มีการฝึกอบรมวิธีการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานภาคีเครือข่าย
1) มีข้อมูลชุมชนและภาคีเครือข่าย
2) มีการประสานส่งเสริมชุมชนและภาคีเครือข่าย
3) มีการร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
4) มีการสรุปและรายงานการประสานส่งเสริมชุมชนและภาคีเครือข่าย
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.4 งานประชาสัมพันธ์
1) มีแผนงาน หรือ โครงการ หรืองาน หรือกิจกรรมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
2) มีผู้รับผิดชอบการดำเนินการ
3) มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ หรืองานหรือกิจกรรมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
4) มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ หรืองานหรือกิจกรรมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
5) มีการสรุป รายงานผล
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5 งานอนามัยและโภชนาการ
1) งานอนามัย
- มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- มีการตรวจสุขภาพนักเรียน
- มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง
- มีการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง

2) งานโภชนาการ
- มีการกำหนดขอบข่ายภาระงาน และแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ
- มีการจัดทำรายการอาหาร
- มีการจัดอาหาร ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
- มีการจัดอาหารเสริมนม
- มีการจัดอาหารเพียงพอต่อผู้เรียน
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย




























4. งานบุคคล
4.1 งานวินัยและรักษาวินัย
1) การลงเวลาปฏิบัติราชการ
2) การอยู่เวรยาม
3) การลา
4) การขออนุญาตออกนอกบริเวณ
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย



























มาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ

งานวิชาการ
รายการประเมิน วิธีการประเมิน ระดับคุณภาพ
๑. งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และ
เตรียมความพร้อม ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ
๑. รับสมัครหรือรวบรวมข้อมูล
๒. มีการคัดกรอง ประเมินความสามารถพื้นฐาน
๓. มีการ ทำแผน IEP / IFSP
๔. มีการ ให้บริการตามแผน IEP / IFSP และประเมินผลการให้บริการ
๕. มีการประมวลผล สรุปและจัดทำรายงานผลการให้บริการเพื่อนำ ไปปรับปรุงพัฒนา / ส่งต่อ
๒. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวม


๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ ๑. มีการวางแผนการทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่จัดการเรียนรวม
๒. มีการกำหนดปฏิทิน การปฏิบัติงาน ร่วมกับองค์กร ภาครัฐและเอกชนที่จัดการเรียนรวม
๓. มีการจัด/พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร ภาครัฐและเอกชนที่
จัดการเรียนรวม
๔. มีการร่วมการนิเทศ ติดตาม องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่จัดการเรียนรวม
๕. มีการสรุป และรายงานผลการสนับสนุนการจัดการแบบเรียนรวม






รายการประเมิน วิธีการประเมิน ระดับคุณภาพ
๓. งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน



๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ
๑. รวบรวมข้อมูลวางแผนและประสานงานร่วมกับเครือข่ายที่ดูแลเด็กพิการ
เพื่อการพัฒนา เด็กพิการในเขตพื้นที่บริการ
๒. สร้างเจตคติ เกี่ยวกับให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา
๓. ประเมินความสามารถพื้นฐาน และจัดทำแผน IFSP / IEP
๔. ประสานงานให้มีการบริการทางการแพทย์ การช่วยเหลือบริการ บำบัดฟื้นฟู ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้พิการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๕. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สรุปและจัดทำรายงานการให้บริการเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาหรือส่งต่อ
๔. งานทะเบียนนักเรียน/วัดประเมินผล/ส่งต่อ
๔.๑ ทะเบียนนักเรียน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ
๑. มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนของสาขา
๒. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ
๓. มีข้อความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
๔. มีการจัดเก็บรักษาที่ดี ปลอดภัย และมาตรการการเข้าถึงข้อมูล
๕. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
๔.๒ การวัดผลและประเมินผล ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ ๑. มีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
๒. กำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กำหนดครบถ้วน
๔. มีการประมวลผลและจัดทำสารสนเทศผลการเรียน
๕. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน

รายการประเมิน วิธีการประเมิน ระดับคุณภาพ
๔.๓ การส่งต่อ ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ ๑. มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการส่งต่อ
๒. มีการจัดบริการส่งต่อภายใน หรือภายนอก
๓. มีกิจกรรมหรือร่องรอยในการดำเนินการส่งต่อ
๔. มีการติดตามการส่งต่อ
๕. มีการสรุปและรายงานผล
๕. งานแหล่งเรียนรู้ ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาจากหลักฐานเอกสาร
ที่ปรากฏ ๑. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ
๒. มีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน
๓. ผู้เรียน ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
๔. มีการรายงานผลการดำเนินการใช้
๕. มีการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้
๖. งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(ตามกฎกระทรวง)
๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ
๑. ประสานการจัดหา ผลิตสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
๒. มีแนวปฏิบัติในการให้บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
๓. มีการให้บริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตาม IEP
๔. มีการติดตามการใช้ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตาม IEP
๕. มีการประเมินผล สรุป รายงาน



งานแผนงานและงบประมาณ
รายการประเมิน วิธีการประเมิน การให้ระดับคุณภาพ
๑. นำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติ

๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ
๑. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ
๒. มีปฏิทินการดำเนินงาน
๓. มีการดําเนินงานตาม
๔. มีการ กํากับ ติดตามและประเมินผล
๕. มีการปรับปรุงพัฒนา
๒. งานศูนย์ข้อมูล และสารสนเทศ

๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๑. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
๒. มีข้อมูลสารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษ สาขา
๓. จัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัยและพร้อมใช้
๔. มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
๕. มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย
๓. การจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์






๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ
๒. มีการจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๓. มีการจัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
๔. มียังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์อย่างครบถ้วน และปลอดภัย
๕. มีการ กำกับ ติดตาม ดูแล การจัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ

งานบริหารทั่วไป
รายการประเมิน วิธีการประเมิน การให้ระดับมาตรฐาน
๑. งานอาคารสถานที่



๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๑. มีพื้นที่การให้บริการที่เหมาะสม
๒. มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนา พื้นที่การให้บริการ
๓. มีสภาพแวดล้อมอยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์
๔. มีระบบการให้บริการที่ดีสำหรับผู้ขอรับบริการ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง
๕. มีการสรุป รายงานประเมินผลการใช้อาคารสถานท
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.453 วินาที