สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

จัดการศึกษาโดยใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (Independent Living Skills)

Share

    ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล จัดการศึกษาโดยใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ Independent Living Skills มุ้งเน้นทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 นายกฤษณชัย คามตะสีลา หัวหน้าหน่วยบริการนาตาล กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล เริ่มดำเนินการเมื่อ ปี 2555 และ ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารหลังใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านด่านฮัง ให้ใช้เป็นอาคารชั่วคราว เปิดทำการ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล นั้นมีเด็กนักเรียนมารับบริการทั้งประจำและไปกลับจำนวน 15 คน และให้บริการเด็กนักเรียนพิเศษ อายุระหว่าง 3-18 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล ได้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการมีความสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ และได้เพิ่มทักษะการดำรงชีวิตในทักษะการเรียนรู้ เอื้อกับเด็กพิการที่อยู่ตามบ้านและที่หน่วยบริการ และมีการนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกมาประยุกต์ใช้ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ตามประเภท,ระดับความพิการ, และศักยภาพแต่ละบุคคล เพื่อให้เด็กพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล ได้ให้บริการตามแผน (IEP/IFSP) โดยได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ให้บริการตามหลักสูตรEI (อายุ 0-6 ปี ยืดหยุ่นถึง 8 ปี หรือมีข้อจำกัดของสภาพความพิการ) และให้บริการตามโปรแกรมทักษะการดำรงชีวิต (7 ปี ถึง 18 ปี) ในส่วนของการให้บริการนั้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล ใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (Independent Living Skills) โดยมุ้งเน้นทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อายุระหว่าง๗ – ๑๘ ปี มุ้งเน้นทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน ทักษะวิชาการเพื่อการดำรงชีวิต ทักษะส่วนบุคคลและสังคม ทักษะการทำงานและอาชีพที่เชื่อมต่อถึงชุมชน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีทีมคณะสหวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ถือว่าเป็นการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา มาปรับใช้พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้รูปแบบ และกระบวนการที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับอายุ และประเภทความพิการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๔ ประการ ดังนี้ ๑. ความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน ๒. ความสามารถในด้านทักษะวิชาการเพื่อการดำรงชีวิต ๓. ความสามารถในด้านทักษะส่วนบุคคล สังคม และ๔. ความสามารถในการทำงาน และอาชีพ "