สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Share

   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําระบบ คัดกรองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน (อบรมผู้ดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ) รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมลายทอง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด และอํานาจเจริญ จํานวน 145 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน ให้สามารถคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษาให้ได้รับการอุดหนุนสิ่งอํานวยความสะดวก สือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลได้อย่างถูกต้อง สามารถ จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการจําเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล สามารถส่งต่อเด็กที่มีความบกพร่อง ให้ได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสม และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศคณะกรรมการผู้พิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการได้ การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็น เป็นวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษ 9 ประเภทความพิการ วิทยากรท่านที่2. ได้รับเกียรติจาก ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้ให้ความรู้เรื่อง สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ วิทยาการที่3.ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ได้ให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการให้คําปรึกษา/การประสาน/การทําความเข้าใจกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง"

 

>>>ดาวโหลรูปภาพทั้งหมด ที่นี่<<<