สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

ศกศ.10 อุบลฯ สร้างภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง อสม.และเยาวชนจิตอาสา

Share

    วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการเขมราฐ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลคนพิการและส่งเสริมสุขภาพให้ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ตัวเเทนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา เป็นประธานเปิดงานการประชุม นายสุนทร สนธิหา หัวหน้าหน่วยบริการเขมราฐ/ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานการจัดอบรม การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องความพิการ 9 ประเภท กับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งท่านเป็นวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ และวิทยากรท่านที่สอง. นายบุญถม ชะนะกาล เจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป) บรรยายเรื่องการคุ้มครองเด็กและครอบครัวคนพิการโดยชุมชน และวิทยากรท่านต่อมา คือ นางสาวฉัตรวิไล แน่นหน่า และนางสาวพรพรรณ จรรยาเมธากุล บรรยายเรื่องการกายภาพบำบัดเบื้องต้นสำหรับเด็กพิการ การจัดอบรมโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ตัวเเทนชุมชน สมาคม มูลนิธิ เยาวชนจิตอาสา สภาเด็กและเยาวชนตำบลเขมราฐ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน "