สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

ลิงค์สารสนเทศ

ผอ.ศกศ.10 อุบลราชธานี มอบภารกิจและให้ความสำคัญในการให้บริการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

Share

    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสำคัญในการให้บริการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป โดยได้มอบนโยบายและภารกิจให้ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการลงพื้นที่ให้บริการเด็กตามบ้านและเด็กที่รับบริการภายในหน่วยบริการทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี อย่างต่อเนื่อง และให้มีนักวิชาชีพลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมทั้งนิเทศการปฏิบัติงานสอนของครูประจำหน่วยบริการ โดยมีนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา นักกิจกรรมบำบัด และนางสาวพรพรรณ จรรยาเมธากุล นักกายภาพบำบัด ได้ให้คำแนะนำสาธิตวิธีการฝึกกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละประเภทความพิการ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน พร้อมทั้งให้มีการบันทึกภาพภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนางาน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมที่จะส่งต่อไปยังสถานศึกษาต่างๆ ต่อไป "