สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 72.7%
ปานกลาง - 27.3%
น้อย - 0%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

รายงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

Share

      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-17.30 น. พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ  ได้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  (Early Intervention : EI )แก่นักนักเรียน ในรูปแบบการให้บริการที่ศูนย์การเรียนและบ้านเด็กพิการภายในจังหวัดอุบลราชธานี  ทั้ง 25 อำเภอ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามทักษะการเรียนรู้ ๗ ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้นกเรียนสามารถเรียนรู้และช่วยเหลือตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าคนพิการทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  และเตรียมความพร้อมของคนพิการ   เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนเรียนร่วม  โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น