สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

ลิงค์สารสนเทศ

๑๘-๐๒-๕๙ การอบรมการใช้งานและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ

Share

     วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ การอบรมการใช้งานและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของเว็บไซค์ www.ubonspecial10.go.th ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้นสอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานโดย...เจนณรงค์  สุปัตติ