สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ
ขึ้นบน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ตามที่ได้มีประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคล ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามตำแหน่งดังกล่าว ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายมารายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

      ตามที่ได้มีประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง นั้น

       บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคล ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามตำแหน่งดังกล่าว ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

       ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายมารายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน และดำเนินการรับสมัคร ระหว่าง วันที่ ๕ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ การรับสมัครบุคคลได้ดำเนินการสิ้นสุดตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคล ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามรายชื่อในประกาศนี้

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และดำเนินการรับสมัคร ระหว่าง วันที่ ๕ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ การรับสมัครบุคคลได้ดำเนินการสิ้นสุดตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคล ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตามรายชื่อในประกาศนี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-11 กันยายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 045-210337, 093-524116

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<

;

ประกาศรายชื่อ  ผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแช่มอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหลักในกฎกระทรวงฯข้อ 6 ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน และข้อ 14 (7) ที่ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำรายงานประจำปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน นอกจากนั้นรายงานการประเมินตนเองจะเป็นเอกสารเสนอรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

     รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

     เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเป้าหมายปฏิรูปการศึกษาและสนองตอบต่อกฎหมายข้างต้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดทำรายงานประจำปีขึ้น ขอขอบคุณ คณะทางานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2557 และหวังว่ารายงานประจำปีนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนและก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

 

     งานสารสนเทศสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

     เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ และบทบาทภารกิจของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี นั้น จึงได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพี่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานให้ตรงตามกรอบงานและแผนโครงการที่วางไว้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของงานและเพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป

 

 
 
Powered by Phoca Download