สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ
ขึ้นบน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อ  ผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแช่มอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหลักในกฎกระทรวงฯข้อ 6 ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน และข้อ 14 (7) ที่ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำรายงานประจำปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน นอกจากนั้นรายงานการประเมินตนเองจะเป็นเอกสารเสนอรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

     รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

     เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเป้าหมายปฏิรูปการศึกษาและสนองตอบต่อกฎหมายข้างต้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดทำรายงานประจำปีขึ้น ขอขอบคุณ คณะทางานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2557 และหวังว่ารายงานประจำปีนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนและก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมายและคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

 

     งานสารสนเทศสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

     เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ และบทบาทภารกิจของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี นั้น จึงได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพี่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานให้ตรงตามกรอบงานและแผนโครงการที่วางไว้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของงานและเพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป

 

     ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา (พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอวารินชำราบ, พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา (พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำอำเภอวารินชำราบ, อำเภอตระการพืชผล และอำเภอสิรินธร)

 

     โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 14-20 มกราคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

 

     บัดนี้ การดำเนินการสรรหาบุคคลได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่ ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน คือ นางสาววรรณา ไชยศรีษะ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ตาม ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นั้น

 

     บัดนี้การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติฯ เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จำนวย 15 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จะทำการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

 

     โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 19-25 ธันวาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ตามประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมปรับปรุงหอพัก (72.11.11.09) ต่อเติมห้องประชุม ลงวันที่ 11 พ.ย. 2558 ซึ่งได้มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย นั้น ผลปรากฏว่า ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรวมช่าง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมปรับปรุงหอพัก (72.11.11.09) ต่อเติมห้องประชุม

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 11-23 พ.ย. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ubonspecial10.com หรือ โทร. 045-281308 ในวันและเวลาราชการ

 
 
Powered by Phoca Download