สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

Share

 

 

 

ปรัชญา

 

"ความเป็นมนุษย์ ไม่สิ้นสุดที่ความพิการ"

 

วิสัยทัศน์

 

"คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค"

 

พันธกิจ

 

 

เป้าประสงค์

 

  คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคลและมีทักษะการดำรงชีวิตสามารถประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

อัตลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

"เด็กพิการได้รับบริการอย่างทั่วถึง ผู้ปกครองพึงพอใจ"

 

เอกลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

"CBR การให้บริการโดยครอบครัวและชุมชน"