สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ
Share

ตราประจำศูนย์

 

     ตราประจำศูนย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี หมายถึง การดำเนินงานภายใต้นโยบายของสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้อักษรย่อ คือ กศก.อบ.

 

สีประจำศูนย์

 

ประวัติความเป็นมา

 

     ตราประจำศูนย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี หมายถึง การดำเนินงานภายใต้นโยบายของสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้อักษรย่อ คือ กศก.อบ.

 

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2539 โดยได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงสังกัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ จากสังกัดกองการศึกษาพิเศษ เป็นกองการศึกษาเพื่อคนพิการ

 

     วันที่ 22 มิถุนายน 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ จัดสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง ทำการวิจัยและอบรมบุคลากร รวมถึงการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา

 

     ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแล คนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในประกาศกระทรวง