สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ
Share

ข้อมูลพื้นฐาน

 

1.1 ที่ตั้ง

 

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 501 หมู่ที่ 24 (หมู่บ้านดงคำอ้อ) ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

1.2 เนื้อที่

 

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 81 ตารางวา

 

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 

 

1.4 การให้บริการ

 

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่

 

     พื้นที่รับผิดชอบศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,469 หมู่บ้าน

 

 

1.5  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

 

     1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี มีที่ตั้งอยู่ในส่วนของศูนย์ราชการภายในจังหวัดหลายแห่ง มีระยะทางไม่ไกลจากสถานีขนส่งและมีรถประจำทางวิ่งผ่าน 3 สาย บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สื่อสาร โรงเรียนศรีปทุม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 และหมู่บ้านประชาชน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไปและรับราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

 

     2. จังหวัดอุบลราชธานี  มี 25  อำเภอ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่สุดเขตชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช ( Korat basin ) สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 68 เมตร ( 227 ฟุต ) ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูงต่ำสลับกัน ลาดเอียงไปทางตะวันออก ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม มีภูเขาซับซ้อนหลายแห่งบริเวณชายแดนทางตอนใต้ มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาค และเป็นอันดับ 5 ของประเทศมีแนวพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทาง 428 กิโลเมตร คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( จาก อ.เขมราฐ - อ.น้ำยืน ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก ระยะทาง 361 กิโลเมตร )  และราชอาราจักรกัมพูชา ( อ.น้ำยืน ติดกับจังหวัดเขาพระวิหาร เป็นระยะทาง  67 กิโลเมตร )  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 630 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 16,112 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีอาณาเขตติดต่อทาง ทิศเหนือติดกับจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดกับ จังหวัดศรีสะเกษและราชอาณาจักกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร มีจำนวนประชากร 1,836,523 คน เป็นชาย 921,576 คน  ( 50.2 % )  และหญิง 914,947 คน ( 49.8 % )

 

     3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรและรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้ โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี 10,000 – 15,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน

 

     4. โอกาสและข้อจำกัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี  

 

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี มีที่ตั้งอยู่ใกล้หน่วยงานราชการสำคัญ ของจังหวัดอุบลราชธานีหลายแห่ง อยู่ไม่ไกลจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานี มีรถประจำทางวิ่งผ่าน 3 สาย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกัน ทั้งเรื่องการคัดกรอง การให้คำปรึกษาและการบำบัดรักษา เช่น โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน  ห้างร้านต่างๆ ผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10