สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

ลิงค์สารสนเทศ
Share

ข้อมูลพื้นฐาน

 

1.1 ที่ตั้ง

 

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 501 หมู่ที่ 24 (หมู่บ้านดงคำอ้อ) ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

1.2 เนื้อที่

 

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 81 ตารางวา

 

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 

 

1.4 การให้บริการ

 

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่

 

     พื้นที่รับผิดชอบศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานีในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,469 หมู่บ้าน

 

 

1.5  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

 

     1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี มีที่ตั้งอยู่ในส่วนของศูนย์ราชการภายในจังหวัดหลายแห่ง มีระยะทางไม่ไกลจากสถานีขนส่งและมีรถประจำทางวิ่งผ่าน 3 สาย บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สื่อสาร โรงเรียนศรีปทุม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 และหมู่บ้านประชาชน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไปและรับราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

 

     2. จังหวัดอุบลราชธานี  มี 25  อำเภอ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่สุดเขตชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช ( Korat basin ) สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 68 เมตร ( 227 ฟุต ) ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูงต่ำสลับกัน ลาดเอียงไปทางตะวันออก ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม มีภูเขาซับซ้อนหลายแห่งบริเวณชายแดนทางตอนใต้ มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาค และเป็นอันดับ 5 ของประเทศมีแนวพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทาง 428 กิโลเมตร คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( จาก อ.เขมราฐ - อ.น้ำยืน ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก ระยะทาง 361 กิโลเมตร )  และราชอาราจักรกัมพูชา ( อ.น้ำยืน ติดกับจังหวัดเขาพระวิหาร เป็นระยะทาง  67 กิโลเมตร )  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 630 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 16,112 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีอาณาเขตติดต่อทาง ทิศเหนือติดกับจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดกับ จังหวัดศรีสะเกษและราชอาณาจักกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร มีจำนวนประชากร 1,836,523 คน เป็นชาย 921,576 คน  ( 50.2 % )  และหญิง 914,947 คน ( 49.8 % )

 

     3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรและรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้ โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี 10,000 – 15,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน

 

     4. โอกาสและข้อจำกัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี  

 

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี มีที่ตั้งอยู่ใกล้หน่วยงานราชการสำคัญ ของจังหวัดอุบลราชธานีหลายแห่ง อยู่ไม่ไกลจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานี มีรถประจำทางวิ่งผ่าน 3 สาย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกัน ทั้งเรื่องการคัดกรอง การให้คำปรึกษาและการบำบัดรักษา เช่น โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน  ห้างร้านต่างๆ ผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10