สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ
Share

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

 

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี  มีโครงสร้างหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2557 เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามทักษะ    การเรียนรู้ 7 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สามารถเรียนรู้และช่วยเหลือตนเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าคนพิการทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ รวมถึงการจัดทำแนวทางการให้บริการกายภาพบำบัด  

 

กรอบการดำเนินงานการให้บริการจัดการศึกษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ข้อมูลนักเรียน

( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 )

 

     1. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 955 คน

 

         ( หมายเหตุ : นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนพิการอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระดับอุดมศึกษาที่อยู่ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี )

 

     2. จำนวนนักเรียนจำแนกตามประเภทความพิการ ที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

 

ที่ ประเภทความพิการ จำนวน/คน รวม/คน
ชาย หญิง
1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 21 15 36
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 40 18 58
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 228 172 400
4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว 182 115 297
5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 4 5 9
6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 2 3 5
7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 4 5 9
8 บุคคลออทิสติก 34 13 47
9 บุคคลพิการซ้อน 56 37 93
รวม 571 383 954

 

          ( หมายเหตุ : นักเรียนจำแนกตามประเภทความพิการ หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน )

 

     3. จำนวนนักเรียนจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ

 

ที่ กลุ่มเป้าหมายบริการสาธารณะ จำนวน/คน รวม/คน
ชาย หญิง
1 นักเรียนพิการรับบริการในศูนย์ 154 100 254
2 นักเรียนพิการรับบริการที่บ้าน 417 283 700
3 นักเรียนพิการเรียนร่วมที่รับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 5 1 6
4 นักเรียนรับบริการที่ห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรัง 432 299 731
รวม 1,008 683 1,691

 

          ( หมายเหตุ : นักเรียนจำแนกตามประเภทความพิการ หมายถึง นักเรียนพิการที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษและรับบริการที่บ้าน )

 

      4. จำนวนนักเรียนที่ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา

 

ที่ สังกัด จำนวนคน จำนวนเงิน
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,506 5,012,000
2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0
3 สำนักงาน กศน. 512 1,024,000
รวม 1,008 1,691

 

          ( หมายเหตุ : นักเรียนที่ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตาม ระบบคูปองการศึกษา หมายถึง นักเรียนพิการทุกคนในเขตพื้นที่บริการที่ได้รับเงินตามระบบคูปองการศึกษา )

 

      5. จำนวนนักเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษส่งต่อ 215 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.53

 

      6. อัตราส่วนครู  :  นักเรียน =  1  :  34

 

ที่ ประเภทความพิการ จำนวนนักเรียน อัตราครูทีต้องมี อัตราส่วนครูต่อนักเรียน อัตรากำลังปัจจุบัน อัตรากำลังขาด / เกิน
1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 36 7.2 01:05 2 -5.2
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 58 11.6 01:05 2 -9.6
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 400 100 01:04 7 -93
4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว 297 59.4 01:05 6 -53.4
5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 9 1.5 01:06 1 -0.5
6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 5 0.8 01:06 1 0.2
7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 9 1.5 01:06 1 -0.5
8 บุคคลออทิสติก 47 15.7 01:03 7 8.7
9 บุคคลพิการซ้อน 93 23.3 01:04 1 22.3
รวม 954 220.95 01:34 28 193

 

     หมายเหตุ : อัตราส่วนครู ต่อ นักเรียน  หมายถึง  อัตราส่วนที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลัง ข้าราชการครู หนังสือของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐9/๒๕๑๗  ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖  ดังนี้  ( หลักฐานในภาคผนวก ง ) และนับเฉพาะครูที่ให้บริการนักเรียนที่รับบริการในศูนย์และที่บ้าน 

 

ประเภทคนพิการ นักเรียนต่อห้อง ครูต่อนักเรียน
หูหนวก ตาบอด  พิการแขนขา 10 : 1 1 : 5
ปัญญาอ่อน พิการซ้อน 8:1 1 : 4
ออทิสติก 6 : 1 1 : 3

 

     7. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ 954 คน คิดเป็นร้อยละ 100