ข่าวกิจกรรม
๑๙-๐๒-๕๙ กิจกรรมนักเรียน วันมาฆบูชา

๑๙-๐๒-๕๙ กิจกรรมนักเรียน วันมาฆบูชา

     วันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลร...

[ 19-02-2559 ] Hits:65

๑๘-๐๒-๕๙ การอบรมการใช้งานและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ

๑๘-๐๒-๕๙ การอบรมการใช้งานและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ

     วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ การอบรมการใช้งานและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของเ...

[ 19-02-2559 ] Hits:66

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะครู บุคลากร และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี (2)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะครู บุคลากร และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เข…

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 คณะครู บุคลากร และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึ...

[ 13-01-2559 ] Hits:99

ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของโคงการในการออกพื้นที่ฟื้นฟูผู้เรียนประจำอำเภอ

ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของโคงการในการออกพื้นที่ฟื้นฟูผู้เรียนป…

     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 หัวหน้าศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ นายสุนทร สนธิหา และ...

[ 28-01-2559 ] Hits:89

รองผู้อำนวยการฯ รับการประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฯ รับการประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

     วันที่ 28 มกราคม 2559 นางธณัฐชนก ฉิมพลี รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศ...

[ 28-01-2559 ] Hits:108

คณะครูร่วมงานฌาปณกิจศพบิดา นายพิทักษ์พงศ์ แสงโค (ครูแสบ) พี่เลี้ยงศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำ อำเภอศรีเมืองใหม่

คณะครูร่วมงานฌาปณกิจศพบิดา นายพิทักษ์พงศ์ แสงโค (ครูแสบ) พี่เลี้ยงศูนย์การเรียนเ…

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ครูมนฤดี ภูษา ตัวแทนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 ...

[ 27-01-2559 ] Hits:74

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

 
 
สาระน่ารู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นจนไม่สามารถรับการศึ...

[ 12-01-2559 ] Hits:96

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อ...

[ 12-01-2559 ] Hits:106

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง บุคคลที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าคนปกติทั่วไป...

[ 12-01-2559 ] Hits:119

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติ บกพร่องหรื...

[ 12-01-2559 ] Hits:104

บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

     บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางการรับรู้หรือทางการ...

[ 12-01-2559 ] Hits:87

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องการออก...

[ 12-01-2559 ] Hits:86

สารสนเทศเครือข่าย